»  Română  »  English

Prima pagină  »  Inspector principal
Inspector principal

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Direcției juridice, relații internaționale,

control statului-port/statului-pavilion

 

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante și temporar vacante

din cadrul Direcției juridice, relații internaționale, control statului-port/statului-pavilion

 

      În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea Codului navigației maritime comerciale a Republicii Moldova nr. 599 din 30.09.1999 şi ale Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Navală a Republicii Moldova” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante și temporar vacante de:

 

Inspector principal (1 funcție vacantă) în cadrul Direcției juridice, relații internaționale, control statului-port/statului-pavilion

 

Scopul general al funcţiei Inspector principal: Implementarea politicilor în domeniul transportului naval, participarea la elaborarea politicilor  în domeniul transporturilor naval.

 

Sarcinile de bază: 

1. Examinarea și expertizarea juridică a actelor departamentale elaborate de ANRM, ordinilor, deciziilor, răspunsurilor la petiții și examinare a contestațiilor.

-Acordarea suportului juridic subdiviziunilor ANRM;

- Expertizarea proiectelor de Regulamente interne, ordine, decizii;

- Examinarea și perfectarea răspunsurilor la corespondența parvenită/redirecționată conform competențelor în adresa subdiviziunii;

2. Acordarea suportului juridic în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

- Participarea în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul transportului naval;

- Elaborarea propunerilor la documentele de politici noi, în cadrul organelor centrale de specialitate;

- Examinarea și avizarea documentelor de politici cu impact asupra domeniului transportului naval

3. Reprezentarea, informarea și documentarea asupra activității Agenției Navale în raport organizațiile internaționale de profil de peste hotarele RM.

- Reprezentarea ANRM în cadrul instituțiilor și organizațiilor internaționale, conform mandatului obținut de la conducerea ierarhic superioară;

- Pregătirea și furnizarea informațiilor solicitate (prezentări, date statistice) în raport cu organizațiile internaționale de profil;

- Identificarea și înaintarea propunerilor de pregătire profesională pentru realizarea sarcinilor funcției publice;

4. Reprezentarea intereselor ANRM în instanțele de judecată din RM.

- Asigurarea participării ANRM în procesele de judecată cu implicarea Agenției;

- Monitorizarea executării hotărîrilor instanțelor de judecată;

- Pregătirea și prezentarea materialelor solicitate în organele juridice.

 

Calificări profesionale:

- Studii superioare (de licență) în drept,  preferabil în domeniul transportului naval sau a administraţiei publice;

- Experienţă profesională de muncă în domeniu minim 2 ani.

 

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului naval;

- Cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;

- Cunoștințe în domeniul juridic  și administrării de stat;

- Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilităţi:  De comunicare, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, instruirea, motivarea, mobilizarea de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 cu privire la declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
           

Bibliografie de specialitate:

 1. Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV  din  30.09.1999;
 2. Legea RM nr.185 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 3. Legea RM nr.189 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 4. Legea RM nr.186 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 5. Legea RM nr.187 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 6. Legea RM nr.188 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 7. Legea RM nr.190 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 8. Legea RM nr.191 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972;
 9. Legea RM nr.395 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 10. HG nr.855 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime;
 11. HG nr.997 din 28.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul ISM);
 12. HG nr.955 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia;
 13. Legea RM nr.238 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.92 privind cazarea la bordul navelor (revizuită);
 14. Legea RM nr.239 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complimentare);
 15. Legea RM nr.53 din 11.04.2001 despre acceptarea de către RM a Convenţiei cu privire la Organizaţia Internaţională Maritimă;
 16. Legea RM nr.31 din 23.02.2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate a personalului navigant;
 17. HP nr.86 din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul de navigaţie pe Dunăre;
 18. Decretul Preşedintelui RM nr.1962 din 26.11.2008 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei (revizuite) privind regimul navigaţiei pe Dunăre din 18 august 1948 şi a proiectului Protocolului de amendare a Convenţiei;
 19. Legea RM nr.37 din 28.02.2008 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI);
 20. Hotărîrea Parlamentului RM nr.1431 din 24.12.1997 pentru ratificarea Acordului European privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională;
 21. Legea RM nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs la adresa:

mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 502.

 

Documente ce urmează a fi prezentate::
Copia buletinului de identitate:  Da; Certificat medical:  Da; Cazier juridic:  Da; Copia carnetului de muncă:  Da; Alte documente necesare:

 • formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.maradmoldova.md /functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf;
 • copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • 2 foto 3 x 4;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • certificat medical sau declarația pe propria răspundere.

 

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicității lor.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal.

Telefon de contact: 0(22) 731-396, mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 502.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 10.06.2019, ora 17.00 !!!

 

 

Prima pagină  »  Inspector principal


© 2019 Agenția Navală, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS